Cool D Estilo, images

0
9

Check out these d estilo, images:

Estany de Banyoles 7893 (EXPLORE 15/11/2014)
d estilo,
Image by Fèlix González
La ciutat de Banyoles és la capital de la comarca del Pla de l’Estany, al centre de les comarques gironines (Catalunya). El seu estany és l’origen i el principal signe d’identitat de la ciutat. Juntament amb la seva conca lacustre són considerats com el conjunt càrstic més extens de la península ibèrica i un espai únic d’un gran valor geològic, ecològic, paisatgístic i cultural.
Les pesqueres de l’Estany de Banyoles són unes petites construccions aixecades a la riba est de l’Estany, a la banda de ciutat. La seva construcció va iniciar-se a mitjans del segle XIX i es va allargar fins a l’any 1931, quan l’Ajuntament va prohibir-ne l’edificació de noves. De totes maneres, al llarg del temps s’han anat reformant i condicionant, seguint estils diversos, fins als anys seixanta del segle XX. En principi, aquests petits espais tenien una funció purament pràctica per poder-hi pescar. Després, però, van evolucionar augmentant de superfície per tal que s’hi pogués guardar una barca, un signe de riquesa i classe social. Finalment, amb l’arribada de la pràctica de l’esport algunes d’aquestes formes arquitectòniques elementals van ampliar-se encara més per tal de guardar-hi una o dues barques, poder banyar-se i fins i tot allotjar-s’hi.
——————————————————————————————
La ciudad de Banyoles es la capital de la comarca del Pla de l’Estany, en el centro de las comarcas gerundenses (Cataluña). Su lago es el origen y el principal signo de identidad de la ciudad. Junto con su cuenca lacustre son considerados como el conjunto cárstico más extenso de la península ibérica y un espacio único de gran valor geológico, ecológico, paisajístico y cultural.
Las “pesqueras” del Lago de Banyoles son unas pequeñas construcciones levantadas en la orilla este del lago, en el lado de ciudad. Su construcción se inició a mediados del siglo XIX y se prolongó hasta el año 1931, cuando el Ayuntamiento prohibió la edificación de nuevas. De todos modos, a lo largo del tiempo se han ido reformando y acondicionando, siguiendo estilos diversos, hasta los años sesenta del siglo XX. En principio, estos pequeños espacios tenían una función puramente práctica para poder pescar. Después, sin embargo, evolucionaron aumentando de superficie para que se pudiera guardar una barca, un signo de riqueza y clase social. Finalmente, con la llegada de la práctica del deporte algunas de estas formas arquitectónicas elementales se ampliaron aún más con el fin de guardar una o dos barcas, poder bañarse e incluso alojarse.
——————————————————————————————
The town of Banyoles is the capital of the Pla de l’Estany in the center of the province of Girona (Catalonia). Its lake is the source and the main sign of identity of the city. Along with lake basin are considered as the largest karst whole of the Iberian Peninsula and a single area of great geological, ecological, landscape and cultural value.
The "pesqueras" of Lake Banyoles are small buildings erected on the east bank of the lake, on the side of town. Its construction began in the mid nineteenth century and lasted until 1931, when the City Council banned the building of new ones. However, over time they have been rehabilitated and conditioning following different styles, even the sixties of the twentieth century. In principle, these small spaces had a purely practical function to fish. Later, however, evolved increasing surface so that it could keep a boat, a sign of wealth and social class. Finally, with the advent of the sport some of these basic architectural forms is further extended in order to save one or two boats, bathing and even staying power.

jaimita
d estilo,
Image by ((carola))
😀